Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Friday.nl: onderdeel van DMWS B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Klokgebouw 195, 5617AB te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71310991.
  Tel nummer: +31(0)636478889
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Friday.nl een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Friday.nl en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Friday.nl zich jegens de Wederpartij verbindt tot de verkoop en levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Friday.nl en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Friday.nl en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de Webwinkel. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Friday.nl op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 7. Producten: alle in het kader van een Overeenkomst door Friday.nl aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, zogenaamde Friday-packs bevattende onder meer anti-katermiddelen, gadgets, kleding, sportvoeding, supplementen, etc.
 8. Webwinkel/Website: www.friday.nl.
 9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Friday.nl en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Friday.nl is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Friday.nl kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij.
 2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Friday.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Friday.nl, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Friday.nl anders aangeeft. In geval de Wederpartij een bestelling bij Friday.nl doet zonder dat daaraan een concreet aanbod van Friday.nl is voorafgegaan, geldt de bestelling van de Wederpartij als aanbod dat pas als door Friday.nl als aanvaard wordt aangemerkt wanneer Friday.nl de bestelling van de Wederpartij per e-mail aan de Wederpartij heeft bevestigd.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Friday.nl nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen dan wel de Producten worden geleverd bij het sluiten van de Overeenkomst in persoonlijke aanwezigheid van de Wederpartij en Friday.nl, vindt de levering van de Producten plaats door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de Wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de Producten door of namens de Wederpartij worden afgehaald op locatie van Friday.nl, geschiedt dit uitsluitend op afspraak.
 2. In geval van bezorging, behoudt Friday.nl zich het recht voor de order in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de Consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 7, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Friday.nl verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, zal Friday.nl de Producten voor rekening van de Wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Friday.nl verschuldigde bedrag. De in verband met de niet in ontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Friday.nl spant zich in om de leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. In geval van een niet-fatale termijn, treedt het verzuim van Friday.nl niet eerder in dan nadat de Wederpartij Friday.nl Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Friday.nl na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Friday.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Friday.nl deze gegevens heeft ontvangen.
 3. In geval van verzuim van Friday.nl als bedoeld in lid 1, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN CONFORMITEIT

 1. Friday.nl staat ervoor in dat de Producten ten tijde van de aflevering daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. In geval van consumptiemiddelen geldt zulks totdat de houdbaarheidsdatum is verstreken en de vermelde en/of de, gelet op de aard van het Product, gebruikelijke bewaarvoorschriften in acht zijn genomen. Behoudens het bepaalde in lid 4, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
 2. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Friday.nl. Indien de Producten evenwel zijn verkocht in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de Wederpartij en Friday.nl, wordt geacht dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Wederpartij de Producten heeft meegenomen.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor Friday.nl uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Een eventueel door Friday.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Friday.nl kunnen doen gelden.
 5. Het bepaalde in lid 2 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor Consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 7. Elke aanspraak van de Wederpartij in verband met de stelling dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden vervalt, indien de gebreken van de Producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Friday.nl toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken na de levering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Friday.nl.
 8. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 7, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Friday.nl worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. In geval van een in het kader van een Overeenkomst op Afstand aangeschaft Friday-pack, kan het recht van ontbinding uitsluitend worden ingeroepen ten aanzien van de gehele Friday-pack.
 2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 1. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 2. de levering van Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 1. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Friday.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Friday.nl. Zo spoedig mogelijk nadat Friday.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Friday.nl de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 3. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Friday.nl retourneren.
 4. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Friday.nl is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betalingen.
 5. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 6. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 7. Friday.nl zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Friday.nl zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.
 8. 10.Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Friday.nl niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Friday.nl aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 8. | BIJZONDERE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN WEDERVERKOPERS

 1. De Wederpartij die als wederverkoper van de Producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers. Wederverkoop aan afnemers van de Wederpartij, geschiedt voor eigen rekening en risico van de Wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Friday.nl is, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Friday.nl is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Friday.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Friday.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Friday.nl is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Friday.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Friday.nl gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld.
 3. De Wederpartij is verplicht de schade die Friday.nl ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Friday.nl de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Friday.nl nog op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij door Friday.nl uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Friday.nl vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten, prijzen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen, in geval van bezorging van de Producten, de verzendkosten voor rekening van de Wederpartij, met dien verstande dat franco levering geldt:
 • in geval van webwinkelbestellingen waarbij is overeengekomen dat zij op vrijdag binnen Nederland worden afgeleverd;
 • in geval van bestellingen met een totale orderwaarde van ten minste € 50,-, mits binnen Nederland af te leveren. Laatstbedoelde bedrag geldt voor Consumenten inclusief btw en voor niet-consumenten exclusief btw.
 1. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door Friday.nl aangewezen betaalmethoden, binnen de daartoe door Friday.nl vermelde of aangezegde termijn. In geval van overboeking hanteert Friday.nl een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Friday.nl gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en kosten te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Friday.nl de Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 3. Zolang de Wederpartij jegens Friday.nl in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Friday.nl niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Friday.nl is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij aan Friday.nl verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
 7. In geval van betalingsverzuim van de Consument, zal Friday.nl om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Friday.nl draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Friday.nl kan worden toegerekend.
 2. De Friday-packs en andere consumptiemiddelen zijn bestemd voor volwassenen (18+). Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Friday.nl, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 6, is Friday.nl na de levering van de Producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde. De Wederpartij dan wel eindgebruiker is, in geval van door Friday.nl geleverde consumptiemiddelen, verantwoordelijk voor de inachtneming van de vermelde of voor de productsoort gebruikelijke bewaarvoorschriften en voorschriften zoals in de eventuele bijsluiter vermeld. Friday.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de omstandigheid dat de bewaarvoorschriften of aanwijzingen in de bijsluiter niet in acht zijn genomen, evenmin als voor schade ontstaan doordat de Producten na de houdbaarheidsdatum zijn geconsumeerd.
 3. Friday.nl kan niet garanderen dat de geleverde anti-katermiddelen de effecten sorteren die de Wederpartij of eindgebruiker verwacht, daar zulks onder meer per persoon verschilt. Voor het uitblijven van de gewenste resultaten aanvaardt Friday.nl geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Friday.nl is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant op importeur van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.
 5. Friday.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen personen-/lestelschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Friday.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Friday.nl toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Friday.nl ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Friday.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Friday.nl hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Friday.nl ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Friday.nl is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Friday.nl betrekking heeft.
 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Friday.nl bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. De Wederpartij vrijwaart Friday.nl van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan Friday.nl toerekenbaar is. Indien Friday.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Friday.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Friday.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Friday.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. 10.In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. 11.De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Friday.nl.
 7. 12.De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van Friday.nl.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle aan de Wederpartij geleverde Producten blijven eigendom van Friday.nl totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is het de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Friday.nl te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Friday.nl rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Friday.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde of doorlevering door de Wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, wordt het door de Wederpartij aan Friday.nl verschuldigde terstond volledig opeisbaar.
 6. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Friday.nl of door Friday.nl aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Wederpartij dient Friday.nl op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks, ten aanzien van niet-consumenten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de Wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Friday.nl de Wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Friday.nl staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Wederpartij.
 7. Als de Wederpartij, nadat de Producten door Friday.nl aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Friday.nl, haar toeleveranciers dan wel licentiegevers, behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de Producten en de samenstelling daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de Website van Friday.nl weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de Wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren, te (doen) openbaren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de Overeenkomst c.q. het normale gebruik van de Website voortvloeit.
 2. In geval van een inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, worden alle rechten voorbehouden die Friday.nl, haar toeleveranciers c.q. licentiegevers krachtens de wet en Overeenkomst toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hen vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Friday.nl.
 2. Bij Friday.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Friday.nl aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.